Ризики безпекиУправління ризиками на підприємстві

Діяльність будь-якого підприємства пов'язана з ризиком.
Ризик - це будь-яка дія або подія, яка може перешкодити компанії досягти тактичних і стратегічних цілей.
Система управління ризиками забезпечує оптимальний баланс між максимізацією прибутку і довгостроковою стабільністю бізнесу.
https://cit-program.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_05.png

Основні види ризиків на підприємстві

Ринковий ризик

Вплив зовнішніх по відношенню до підприємства чинників, що виникають в результаті зміни кон'юнктури ринку: коливання цін, курси валют, котирування цінних паперів. Ринкових ризиків найбільшою мірою схильні до найбільш ліквідні активи компанії: грошові кошти, цінні папери, товарні запаси

Інвестиційний ризик

Ризик виникнення втрат, пов'язані з інвестиціями: порушення графіка або перевищення бюджету проекту. Ризик порушення графіка проекту призводить до збільшення бюджету, і, отже, терміну його окупності як безпосередньо, так і за рахунок недоотриманої виручки

Ризик ліквідності

Ймовірність отримання збитку через нестачу грошових коштів і нездатності виконати свої зобов'язання. Наслідки ризику ліквідності: штрафи, пені, шкоди діловій репутації, банкрутство. Ризик виникає через непрофесійного управління оборотним капіталом.

Кредитний ризик

Ймовірні втрати, пов'язані з відмовою або нездатністю контрагента повністю або частково виконати свої кредитні зобов'язання

Операційний ризик

Потенційні втрати, викликані помилками, або непрофесійними або протиправними діями персоналу компанії, а також збоєм в роботі обладнання

Податковий ризик

Можливі втрати в результаті зміни податкового законодавства, а також непрофесійних або протизаконних дій персоналу. Наслідки податкового ризику: пені, штрафи, донарахування податків до бюджету, адміністративна та кримінальна відповідальність

Юридичний ризик

Можливі втрати в результаті зміни законодавства, а також через невідповідність документів законодавчим нормам. Наслідки ризику: визнання угоди недійсною, настання відповідальності за укладеними договорами

Маркетинговий ризик

Це ризик недоотримання прибутку через зниження обсягу реалізації або ціни товару. Помилки в плануванні доходу відбуваються через недостатнє аналізу ринку: невірної оцінки конкурентоспроможності або неправильного ціноутворення. Також на маркетинговий ризик впливають помилки в стратегії просування: недостатній бюджет на просування або неправильний спосіб просування.

https://cit-program.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_06.png

Методи управління ризиками

Відмова від ризику

Усунення небезпеки, відмова від вчинення дій і/або прийняття рішень, що характеризуються високим ризиком: перехід на безпечну технологію, відмова від взаємодії з сумнівними контрагентами, відмова від проекту з невизначеним попитом, продаж ризикового активу, відхід з ринку в країнах з нестабільною політичною системою.

Зменшення ризику

Зниження ймовірності настання ризикової події і масштабу потенційного збитку: диверсифікація бізнесу, більш вдосконалены технології, кредитний ліміт на клієнта, розробка стратегії по роботі в ризикових країнах.

Збереження ризику

Моніторинг ризику без активного впливу на нього у випадках, коли межа ризику знаходиться на прийнятному рівні або вплив на цей ризик неможливо або економічно невиправдано: інструкції з техніки безпеки, формування резервів на покриття збитків.

Передача ризику контрагентам

Передача ризику контрагентам через контрактні зобов’язання у випадках, коли вплив на нього неможливий або економічно не виправданий, а межа ризику перевищує допустимий рівень: включення в контракт статті про відповідальність постачальника за зрив поставки і розмір штрафних санкцій, факторинг без регресу.

Передача ризику третім особам

Передача ризику третім особам шляхом страхування або хеджування у випадках, коли вплив на нього неможливий або економічно не виправданий, а межа ризику перевищує допустимий рівень.

Передача ризику на аутсорсинг

Передача непрофільних функцій іншим організаціям, дозволяє не тільки знизити ризики, але і підвищити ефективність діяльності, зменшити витрати: автоматизація управлінського обліку, будівельні роботи, перевізна діяльність

Аналіз ризиків включає:
  • ідентифікацію ризиків;

  • формування базового реєстру ризиків;

  • якісну оцінку ризиків;

  • кількісну оцінку ризиків;

  • формування карти ризиків і ранжування ризиків за ступенем значущості;

  • опис необхідних методів контролю щодо зниження виявлених ризиків.

https://cit-program.com/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_07.png

Ефективна система управління ризиками дозволяє стабілізувати вартість бізнесу і збільшити його прибутковість, а також запобігти втратам і зміцнити репутацію компанії.

Абстрактно, управління ризиками — це передбачення, «мозковий штурм» того, які негативні наслідки можуть принести наступні дії, а також планування заходів по зменшенню цих наслідків.

Практично, управління ризиками є найважливішою складовою частиною процесів залучення в діяльність компанії, визначення мети і проектування наступних дій, тобто управління ризиками є складовою частиною діяльності будь-якої успішної компанії.